Splošni pogoji

 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE KUHINJE ELEMENT d.o.o.

 

 1. člen

Veljavnost splošnih pogojev

 

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja družba KUHINJE ELEMENT d.o.o. Trg komandanta Staneta 008 , 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Kuhinje Element«). Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse kupce Kuhinje Element, pri čemer se deli splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce potrošnike, uporabljajo zgolj za potrošnike – fizične osebe, kot jim daje status Zakon o varstvu potrošnikov (Url. RS Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in se jih v nadaljnjem tekstu poimenuje: kupci-potrošniki (kupec- potrošnik). Zakon o varstvu potrošnikov kot kupca-potrošnika določa: fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Za ostale kupce, ki nimajo lastnosti potrošnikov po Zakonu o varstvu potrošnikov (primeroma: pravne osebe, osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, itd.) in pri katerih torej ne gre za kupce-potrošnike, se deli teh splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce-potrošnike, ne uporabljajo in se za urejanje medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, razen v kolikor bolj specifični zakon ali ti splošni pogoji ne določajo izrecno drugače.

 

 1. člen

Vrste nakupa

Ti splošni pogoji se nanašajo na prodajo s takojšnjim plačilom.

 

 1. člen

Točnost podatkov

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter družbi KUHINJE ELEMENT odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

 

 1. člen

Vrste pogodb

Pogodba o prodaji je pogodba, s katero kupec kupi izdelek s takojšnjim plačilom. Pri sklepanju pogodbe na daljavo preko telefona Salon Kuhinje kupcu posreduje potrditev ponudbe/pogodbe po navadni ali elektronski pošti. Pogodba šteje za sklenjeno, ko kupec pošlje oziroma prodajalec dobi kupčevo pisno izjavo, da ponudbo/pogodbo sprejema oziroma ko kupec prevzame naročeno blago. Vse pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku.

 

 1. člen

Odstop od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec-potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh od pridobitve dejanske posesti nad blagom oziroma pridobitve dejanske posesti nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec-potrošnik naroči v enem naročilu, ali pridobitve dejanske posesti nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev v skladu s 43.č členom ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov). Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti KUHINJE ELEMENT o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, po elektronski pošti na naslov info@kuhinje-element.si in/ali s pismom poslanim po pošti na naslov KUHINJE ELEMENT d.o.o., Trg komandanta Staneta 008 , 1000 Ljubljana. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe iz prvega odstavka tega člena. Kupec mora izdelek vrniti prodajalcu v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeti izdelek mora vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec lahko blago vrne po pošti ali ga izroči/dostavi neposredno na naslov KUHINJE ELEMENT , Dunajska c.56, 1000 Ljubljana. Stroške vračila blaga krije kupec. Blago se vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, od katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. V primeru, da prodajalec izdelek prevzame pri kupcu, je kupec dolžan nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška, plačanega za dostavo izdelka. Če kupec odstopi od te pogodbe, mu bo KUHINJE ELEMENT d.o.o, najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrnilo prejeta plačila. Vračilo plačil se izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. KUHINJE ELEMENT d.o.o.  lahko zadržijo plačilo, dokler ne prejmejo vrnjenega blaga. Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (in torej ne gre za kupca – potrošnika), zanjo določila tega člena ne veljajo. Pri nakupu v trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine ne vračamo. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pri katerih je predmet nakupa blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali zaradi svoje narave ni primerno za vračilo. V drugih primerih (ko pogodba ni sklenjena zunaj poslovnih prostorov ali na daljavo) ima kupec možnost odstopa od pogodbe skladno z veljavno zakonodajo.

 

 1. člen

Prodajna pogodba

S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se prodajalec kupcu zaveže izročiti izbrani izdelek proti takojšnjemu plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in prodajalec opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente naročila. Podatki o sklenjeni pogodbi oz. o oddanem naročilu so shranjeni v podatkovni bazi prodajalca. Fotografije, objavljene na www.kuhinje-element.si, so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti  izdelka. Prodajalec si pridržuje pravico do obračuna stroškov skladiščenja aparatov in kuhinj v skladišču Kuhinje Element. Obračun začne teči po prvem mesecu skladiščenja od dneva, ko je bil kupcu aparat/kuhinja na voljo na skladišču Kuhinje Element. Obračun se opravi po veljavnem ceniku z dne 1.2.2023 po ceni 3,00 € na dan za aparate in 10,00 € na dan za kuhinje. Vsi navedeni zneski že vsebujejo pripadajoči DDV.

 

 1. člen

Cena in plačilni roki

Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila. Kupec poravna celotno kupnino prodajalcu na IBAN št. SI56 1010 0006 0654 871, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d z ustreznim sklicem, s plačilom v posamezni trgovini oziroma dostavljavcu v gotovini ob dostavi in prevzemu blaga. Popusti pri posameznih akcijah in dodatne ugodnosti se ne seštevajo, razen če je posebej navedeno drugače.

 

 1. člen

Poškodbe izdelka

Kupec je dolžan pri prevzemu izdelka pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe izdelka je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti prodajalca oziroma dostavljavca, odvisno od tega ali prevzema izdelek kupec pri prodajalcu ali pa mu je bil dostavljen. Kupec je dolžan skupaj s prodajalcem/dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik Kuhinje Element in dosledno izpolniti rubriko o stanju embalaže in izdelka. Kupec bo poškodovan izdelek, skupaj z uradnim zapisnikom posredoval na naslov KUHINJE ELEMENT d.o.o., Dunajska c.56, 1000 Ljubljana, brez stroškov pošiljanja. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek. V primeru, da kupec-potrošnik opazi poškodbo po dostavi izdelka, vendar v največ 30 dneh po dostavi, poškodbo prijavi na elektronski naslov www.kuhinje-element.si, z naslovom (zadeva) REKLAMACIJA. Pogoj za prijavo poškodbe izdelka v roku 30 dni po dostavi je shranjena embalaža, na podlagi katere se ugotavlja, kje oz. kako je poškodba nastala. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom in fotografije poslane na naslov www.kuhinje-element.si  Kasnejše reklamacije, razen v kolikor zakon določa drugače, niso možne. Kupci ne-potrošniki, so dolžni o ugotovljenih napakah obvestiti prodajalca pisno, v rokih, ki jih določa OZ. Kupec bo poškodovani izdelek, ki mora biti zapakiran v prvotni embalaži in zaščiten, skupaj z uradnim zapisnikom poslal na Kuhinje Element. Po prejemu poškodovanega izdelka bomo v najkrajšem roku poslali kupcu nov izdelek. Kupec ne sme sam transportirati izdelka, za katerega uveljavlja poškodbo.

 

 1. člen

Garancije

 1.       Garancija proizvajalca

Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu, prodajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca. Če proizvajalec v garancijskem roku ne popravi izdelka v 45 dneh od dneva prijave okvare ali če okvare ni mogoče popraviti, proizvajalec izdelek zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Ta pravica ugasne po dveh letih od dneva, ko je kupec- potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim, oziroma po enem letu za kupca ne- potrošnika.

 1.       Stvarna napaka

Če kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali delovanje in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov ter ste kupec-potrošnik, kot to določa Zakon o varstvu potrošnikov, nas o tem s pisnim obvestilom ali osebno ter najkasneje v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in največ dveh (2) let od dneva dobave izdelka, obvestite. Zahtevate lahko, da:

 •         brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 •         vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 •         izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 •         vrnemo celotni plačani znesek. Izdelek KUHINJAM ELEMENT v pregled dostavite ali pošljite, vendar upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih (8) dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih (8) dni po prevzemu izdelka na sedežu KUHINJE ELEMENT d.o.o., Dunajska c.56, 1000 Ljubljana, pisno obvestimo, da je napaka sporna. Če se po prevzemu stvari pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti in niste kupec po Zakonu o varstvu potrošnikov (niste kupec-potrošnik), morate o stvarni napaki po OZ obvestiti prodajalca v roku osmih (8) dni.

 

 1. člen

10.1.  Nakup kuhinje

Pri nakupu kuhinje v skupni vrednosti nad 1.500,00 € z vsemi vključenimi popusti in davkom na dodano vrednost je dostava in montaža kuhinje brezplačna. Pri nakupu kuhinje v skupni vrednosti pod 1.500,00 € znaša cena dostave in montaže 250,00 €. Dostava in montaža kuhinje se vrši samo na območju Republike Slovenije. Za fizične osebe velja garancija KUHINJE ELEMENT, 10 let (leseni del) in začne teči z dnem montaže kuhinje pri kupcu. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Če stranka uveljavlja zahtevek za rešitev reklamacije, garancijska doba ne začne ponovno teči z dnem rešene reklamacije, ampak se vedno upošteva prvotni datum montaže. Za kupce- nepotrošnike velja garancija na kuhinjo 1 leto. V primeru, da stranka v garancijskem roku uveljavlja reklamacijo na del kuhinje, ki ni več dobavljiv (dekor pulta, ličnice, korpusa, ročaji, itd.), bo proizvajalec priznal kulanco in zamenjal reklamirani del za primerljivi del kuhinje ali dekor, ki je še dobavljiv. V primeru, da stranka odkloni našo montažo ali pa se bo kuhinja montirala izven meja Republike Slovenije, mora stranka sama poskrbeti za prevoz kuhinje iz skladišča. Če stranka sama prevzame kuhinjo v skladišču, s podpisom dobavnice potrjuje, da je prevzela nepoškodovano blago in posledično ni možno uveljavljati transportnih poškodb. V primeru lastnega prevzema lesenega dela kuhinje, kupec krije nastale stroške v primeru uveljavljanja garancije na rezervne dele. Ravno tako se v takih primerih ne more uveljavljati garancije na kuhinjo iz naslova napak na montaži.

 

10.2.  Osnovna montaža kuhinje vključuje:

 •         dostava in vnos kuhinje v pritličje do vključno 4. nadstropja bloka oziroma dostava in vnos v hišo,
  –       postavitev omaric po načrtu brez potrebnih predelav le-teh (rezanje po širini in globini),
 •         rezanje pultov zaradi nepravih kotov, izrez pulta za vgradna korita in kuhalne plošče (kupljenih pri KUHINJE ELEMENT),
 •         izrezi v podnožju za prezračevalne rešetke in za potrebe pomivalnega stroja,
 •         vgradnja aparatov, razen stropnih otočnih nap (kupljenih pri KUHINJE ELEMENT),
 •         do največ dva izreza v leseno stensko oblogo (če je kupljena pri KUHINJE ELEMENT).

V primeru onemogočenega oziroma oteženega vnosa lesenega dela kuhinje in gospodinjskih aparatov mora kupec na lastne stroške poskrbeti za vnos v prostor. V primeru, da ob prihodu monterjev na objekt na dogovorjeni termin montaže prostor ni pripravljen ali stranka ni omogočila dostopa do objekta in vnosa v prostor, se za neizvedeno montažo zaračuna znesek v višini 90,00€ z ddv, ki mora biti poravnan najmanj 1 teden pred ponovnim terminom montaže. Zaradi svoje specifikacije, so lahko samostoječi aparati dobavljeni tudi pred ali po dostavi/montaži kuhinje in/ali ostalih vgradnih elementov/aparatov. 

10.3. Montaža kuhinje in aparatov se izvaja na podlagi načrta. Stranka s podpisom tega dokumenta potrjuje, da je seznanjena z načrtom in karakteristikami kuhinje in prevzema odgovornost za pripravo inštalacij po opravljeni izmeri (skica z merami mora biti priložena). V primeru, da stranka po zaključeni izmeri s strani pooblaščenega izvajalca Kuhinje Element dodatno posega v prostor, kjer se kuhinja montira in o tem pisno ne rodajalca, stranka sama nosi vse dodatne stroške, ki bi nastali iz tega naslova. Za vsa dodatna dela in spremembe, ki niso zajete v skici, ki jo je stranka podpisala ob naročilu kuhinje, se mora stranka predhodno dogovoriti s prodajalcem.

Vrsta storitve za doplačilo Znesek doplačila z DDV
dostava kuhinje in aparatov v 5. ali višje nadstropje 20,00 €
vgradnja posameznega aparata, kupljenega drugje 40,00 €
3. in vsak naknadni izrez v leseno stensko oblogo 5,00 €
izrez v pult za dimnik, okensko polico, stebre,… 30,00 €
Predelava posamezne omarice ali elementa 45,00 €
montaža stropne otočne nape (konstrukcija in inštalacije morajo biti vnaprej pripravljene s strani stranke) 80,00 €

Brezplačna vgradnja gospodinjskih aparatov ne vključuje:

– izdelava izvrtin v vsa kuhinjska korita za namen montaže kuhinjske armature

– montaže kuhinjske armature,

– priklopa aparatov na plinsko, električno in vodovodno omrežje. 

– rezanja ALU dimnikov pri kuhinjskih napah

10.4. Priklop aparatov v kuhinji se lahko naroči ob nakupu aparatov, v skladu z veljavnim cenikom podizvajalca/monterja.

V primeru, da stranki priklop aparatov na električno, plinsko ali vodovodno omrežje opravi oseba, ki ni usposobljena in pooblaščena za tovrstna dela, KUHINJE ELEMENT ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in napake, ki bi lahko nastale na aparatih, kuhinji in objektu zaradi nestrokovnega priklopa. Prav tako za takšne aparate ni možno uveljavljati garancije.

Za aparate, ki niso kupljeni v KUHINJE ELEMENT, se zaračuna vgradnja v znesku 40,00 € na vsak posamezen aparat. Aparati morajo biti dostavljeni na lokacijo pred izvedbo montaže kuhinje in aparatov. Do prihoda monterjev morajo biti aparati zapakirani v originalno embalažo. KUHINJE ELEMENT ne prevzemajo odgovornosti iz naslova poškodb ali nedelovanja aparatov, kupljenih drugje.

Stranka mora embalažo aparatov, ki so bili kupljeni v KUHINJE ELEMENT, shraniti do prvega zagona aparata, saj jo potrebujemo v primeru uveljavljanja morebitne reklamacije.

Menjavo strani odpiranja vrat pri prostostoječih hladilnikih ne izvajajo monterji kuhinj in se je za to potrebno obrniti na pooblaščeni servis aparata.

 

10.5. Stranka ima možnost podati reklamacijo na montažo kuhinje in vidne napake v roku 8 dni po zaključeni montaži. Po tem roku reklamacije na montažo kuhinje ni več možno uveljavljati.

 

10.6. Kupnina za kuhinjo in aparate mora biti v celoti poravnana najkasneje 1 teden pred predvideno montažo. V primeru, da se montaža prestavi na zahtevo/željo strank, mora stranka vseeno poravnati preostalo kupnino najkasneje 1 teden pred prvotno dogovorjenim terminom montaže.Če kupec blaga (kuhinje in/ali gospodinjskih aparatov) ne prevzame v dogovorjenem roku (zamuda pri prevzemu), je družba KUHINJE ELEMENT d.o.o. po neuspešni določitvi naknadnega roka upravičena blago na stroške kupca skladiščiti v skladu s cenikom objavljenem v teh splošnih pogojih. Po določitvi primernega naknadnega roka najmanj dveh tednov imamo pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. 

V primeru, da stranka ne prevzame kuhinje (in/ali gospodinjskih aparatov) v dogovorjenem roku, oziroma se montaža zaradi razlogov pri stranki ne opravi v potrjenem terminu, si prodajalec pridržuje pravico do obračuna stroškov skladiščenja aparatov in kuhinj v skladišču KUHINJE ELEMENT. Obračun začne teči po prvem mesecu skladiščenja, od dneva, ko so bili kupcu kuhinja in aparati na voljo v skladišču KUHINJE ELEMENT. Obračun se opravi po veljavnem ceniku z dne 01.02.2023 in znaša 3,00 € na dan za aparat in 10,00 € na dan za kuhinjo. Odgovornost za naključno uničenje blaga preide na kupca. 

 

 1. člen

Varovanje osebnih podatkov

KUHINJE ELEMENT d.o.o. bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje. Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki varovanja osebnih podatkov https://www.kuhinje-element.si

 

 1. člen

Sodna pristojnost in izključitev izvensodnega reševanja sporov

Kupec, v največji meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja, soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi in po teh splošnih pogojih, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu KUHINJE ELEMENT d.o.o.

Izven navedenega KUHINJE ELEMENT d.o.o., v skladu z 8. Členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in načelom prostovoljnosti, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, razen, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določata.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 1. člen

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 01.02.2023 in veljajo do spremembe ter se uporabljajo za vse pravne posle, v katerih kot stranka nastopajo KUHINJE ELEMENT d.o.o. ali njegovi pooblaščeni partnerji.

 

Ljubljana 01.02.2023                                                                                     KUHINJE ELEMENT d.o.o. 

 

 

Leave a Reply