Pravilnik nagradnih iger

Pravilnik o nagradnih igrah

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje Kuhinje Element d.o.o. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka/Instagramain ni povezana z njima kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenija. Za sodelovanje ni starostne omejitve, če so z njo seznanjeni tudi skrbniki osebe, ki ni polnoletna. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre.

SODELOVANJE V NAGRADI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje v komentar pod objavo, ki ga zastavlja organizator ali/in izpolnjuje druge pogoje za sodelovanje, ki so določeni v aktualni nagradni igri.

Vsak sodelujoči potrjuje, da je se seznanjen s pogoji nagradne igre, Pravilnikom o nagradnih igrah ter Splošnimi pogoji poslovanja in se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi.

ŽREB TER PODELITEV NAGRADE

Žrebanje poteka računalniško ob prisotnosti dvočlanske komisije. Če program za žrebanje izbere nagrajenca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v točki 2. in točki 3., sme organizator žreb ponoviti. Izžrebani nagrajenci bodo javno obveščeni na Facebook/Instagram profilu, kjer  nagradna igra poteka, in pozvani posredovati osebne podatke v zasebno sporočilo (ime, priimek, naslov, telefonska številka). Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za izročitev nagrade. Nagrajenec nagrado prejme po pošti.

Če nagrajenec pravočasno ne javi podatkov, ki so potrebni za vročitev nagrade, sme organizator ponovno žrebati zmagovalca.

Denarno izplačilo ali zamenjava nagrade ni možna. Nagrade niso prenosljive.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelovanje sodelujočega v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in sicer za obdelavo vseh njegovih osebnih podatkov, ki so bili za potrebe nagradne igre posredovane organizatorju. Sodelujoči soglaša, da organizator nagradne igre hrani vse podatke, pridobljene od sodelujočega, ter jih obdeluje oziroma uporablja za namene izvajanja nagradnega izziva in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se s strani organizatorja nagradne igre njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na sedež organizatorja nagradne igre. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov o nagrajencu ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne igre. Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

PLAČILO DAVKOV

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni podeljevalcu nagrade posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). Izračun in akontacijo dohodnine opravi podaljevalec nagrade. Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

ODGOVORNOST

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru se zavezuje, da bo o tem preko Facebook/Instagram strani obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico spreminjanja Pravilnika o nagradnih igrah brez predhodne najave, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram strani.

NAGRAJENCI

Nagrajenci bodo objavljeni na socialnih omrežjih kjer je nagradna igra potekala, dan po zaključku nagradne igre.

Leave a Reply